Projekty

EU
Ministerstvo dopravy

 

 

 

Verejné obstarávanie – výzva na predkladanie ponúk

 

Návrh na plnenie kritérií

Výzva na predkladanie ponúk

Kúpno-predajná zmluva

Čestné vyhlásenie

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Názov a sídlo prijímateľa: SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a. s.; Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica

Názov projektu: Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu (NUKLEUS)

Informácie na: www.itms2014.sk

Kód projektu v ITMS2014+: 313011V387

Miesto realizácie projektu: Banská Bystrica, Vígľaš, Bátka, Smižany, Lužianky, Nitra, Bratislava – mestská časť Lamač

Druh projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Projekt je realizovaný v partnerstve:

 • partner 1 – Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
 • partner 2 – DEWEX, s.r.o.
 • partner 3 – Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
 •  partner 4 – SPU v Nitre: Vedecko-výskumná činnosť projektu zastrešená fakultami FBP a FAPZ je realizovaná vo Výskumnom centre AgroBioTech, SPU v Nitre

Dátum realizácie projektu: 01.07.2019 – 31.12.2023

Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06

Maximálna výška NFP: 7 605 091,25 EUR

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Strategický cieľ projektu

Cieľom projektu je dosiahnuť také výsledky výskumu a vývoja, ktoré budú mať potenciál pre ich využitie v praxi. Zlepšenie ekonomickej efektívnosti chovu dojníc na Slovensku tvorbou geneticky špičkových populácií dojníc s vysokou úžitkovosťou, kvalitou produkcie a dobrým zdravím.

 Predmet výskumu

 • molekulárno genetická diagnostika CSN2 genotypu v stádach hovädzieho dobytka,
 • selekcia s ohľadom pozitívneho vplyvu špecifických mliečnych výrobkov na ľudské zdravie,
 • identifikácia rozdielnosti v citlivosti spermií býkov rôznych plemien na prirodzenú kapacitáciu a kryokapacitáciu,
 • využitie vplyvu vybraných biologicky aktívnych látok na bovinné spermie získané v rannom postpubertálnom období,
 • kritériá pre genetickú kvalitu (vrátane znakov zdravia) populácií holštajnského a fleckvieh plemena,
 • výskum inovatívnych postupov efektívnej tvorby geneticky cenných embryí (experimentálne ovplyvňovanie procesov maturácie, fertilizácie a kultivácie),
 • optimalizácia odchovu geneticky najcennejších zvierat pri zachovaní vysokého zdravotného statusu a toku cenných génov z nukleusov do komerčných stád,
 • stanovenie mikrobiologického profilu podstielacieho materiálu,
 • identifikácia výskytu geneticky modifikovaných sójových bôbov a vedľajších krmív zo sójových bôbov (extrahované šroty, výlisky),
 • identifikácia vzťahov medzi faktormi: živinové zloženie, fermentačné parametre, bachorová stráviteľnosť živín (OH, NDV, škrobu), bachorová degradovateľnosť NL a technológiou zberu, druhom/odrodou krmoviny, vegetačným štádiom, a lokalitou,
 • identifikácia vzťahov medzi skupinami vzoriek na báze výživnej hodnoty v systéme frakcií sacharidov a bielkovín podľa CNCPS,
 • návrh štandardného operačného postupu monitoring silážnej zrelosti krmovín.

Výstupy do praxe:

 • asociačné analýzy medzi betakazeín genotypmi a jednotlivými skupinami priamych a nepriamych úžitkových vlastností HD,
 • využiteľnosť výsledkov v klinických štúdiách vplyvu špecifických mliečnych výrobkov na ľudské zdravie,
 • determinácia úloh špecifických voľných radikálov v procese kapacitácie a kryokapacitácie, predovšetkým v súvislosti s oxidatívnymi modifikáciami štruktúr geneticky a epigeneticky identifikovaných samčích reprodukčných buniek,
 • výrazné zlepšenie genofondu, zdravia zvierat, kvality produkcie a ekonomickej efektívnosti výroby mlieka na Slovensku,
 • metodický postup ošetrovania hnojovice pre zdravotne nezávadné podstielanie dojníc separátom garantujúcim zlepšenie welfare dojníc, obmedzenie výskytu mastitíd v stáde a produkciu kvalitného mlieka,
 • databáza krmív pre zostavovanie a výpočet kŕmnych dávok so zohľadnením sacharidových a bielkovinových frakcií, bachorovej degradovateľnosti NL a stráviteľnosti NDV a jednoduchých sacharidov vrátane kinetiky,
 • štandardný operačný postup monitoring silážnej zrelosti krmovín (kukurica a VRK) pre dosahovanie maximálnej kvalitatívnej úrovne z hľadiska výnosu stráviteľných ale aj využiteľných živín,
 • identifikácia kandidátnych genomických biomarkerov,
 • databáza experimentálnych primárnych dát s príslušnými metadátami.

Aktivita č. 1

Názov: Genotypovanie hovädzieho dobytka za účelom zvýšenia plodnosti a produkcie zdravších a zdraviu prospešných živočíšnych produktov

Nezávislý výskum a vývoj

Partner 1 – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – Fakulta biotechnológie a potravinárstva (Katedra fyziológie živočíchov) a Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov (Katedra genetiky a plemenárskej biológie)

 Základné míľniky výskumnej aktivity:

 • molekulárno genetická diagnostika CSN2 genotypu v stádach hovädzieho dobytka a následná selekcia s ohľadom pozitívneho vplyvu špecifických mliečnych výrobkov na ľudské zdravie,
 • identifikácia rozdielnosti v citlivosti spermií býkov rôznych plemien na prirodzenú kapacitáciu a kryokapacitáciu,
 • ako dosiahnutý pokrok počas riešenia danej aktivity bude využitie vplyvu vybraných biologicky aktívnych látok na bovinné spermie získané v rannom postpubertálnom období s cieľom zabezpečenia vyššej protektivity samčích gamét pred stratou štrukturálnej i funkčnej kompetencie v dôsledku kryokapacitácie, oxidatívneho stresu a genetického pozadia plemenníka

Základné výsledky výskumnej aktivity, ktoré sa očakávajú pri jej ukončení:

 1. asociačné analýzy medzi betakazeín genotypmi a jednotlivými skupinami priamych a nepriamych úžitkových vlastností HD
 2. využiteľnosť výsledkov v klinických štúdiách vplyvu špecifických mliečnych výrobkov na ľudské zdravie
 3. prídavok špecifických bioaktívnych látok bude viesť k stabilnejšej redoxnej rovnováhe a nižšej frekvencii kryokapacitácie bovinných spermií vystavených nízkym teplotám, ktoré sa odzrkadlia v stabilnejšej štruktúre a vitalite ako aj vyššej fertilizačnej schopnosti samčích reprodukčných buniek
 4. determinácia úloh špecifických voľných radikálov v procese kapacitácie a kryokapacitácie, predovšetkým v súvislosti s oxidatívnymi modifikáciami štruktúr geneticky a epigeneticky identifikovaných samčích reprodukčných buniek
 5. zvýšenie citačných ohlasov na vedecké práce publikované v rámci projektu
 6. vytvorenie nového pracovného miesta na základe riešenej aktivity

Aktivita č. 2

Názov: Využitie inovatívnych biotechnologických metód pre urýchlenie genetického zlepšovania populácií dojníc

Nezávislý výskum a vývoj

Partner 2 – NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Základné míľniky výskumnej aktivity:

 1. Kritériá pre genetickú kvalitu (vrátane znakov zdravia) embryí pre určených pre tvorbu nukleusov, získavanie embryí od domácich darkýň a nákupom zo zahraničných populácií holštajnského a fleckvieh plemena.
 2. Selekcia juvenilných jalovičiek z narodených embryí pre OPU a IVP embryí.
 3. Výskum inovatívnych postupov efektívnej tvorby geneticky cenných embryí (experimentálne ovplyvňovanie procesov maturácie, fertilizácie a kultivácie), hodnotenie a selekcia vhodných embryí pre embryotransfer a uchovávanie v kryobanke.
 4. Optimalizácia odchovu geneticky najcennejších zvierat pri zachovaní vysokého zdravotného statusu a toku cenných génov z nukleusov do komerčných stád.

Základné výsledky výskumnej aktivity, ktoré sa očakávajú pri jej ukončení:

 1. Publikácie – vedecká monografia, pôvodné vedecké práce vo vedeckých časopisoch (3 v karentovaných, 3 nekarentovaných)
 2. Nukleové stáda holštajnského (3 – 5) a slovenského strakatého plemena (2 – 3) s vysokou plemennou hodnotou a zdravotným statusom s produkciou geneticky hodnotných embryí a plemenných zvierat
 3. Výrazné zlepšenie genofondu, zdravia zvierat, kvality produkcie a ekonomickej efektívnosti výroby mlieka na Slovensku

Aktivita č. 3

Názov: Zníženie mikrobiálneho zaťaženia maštaľného prostredia a vytvorenie zdravého prostredia pre vysoko produkčné dojnice

Experimentálny vývoj

Žiadateľ – SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a. s.

Základné míľniky výskumnej aktivity:

 1. Overenie činnosti separátora a hygienizátora hnojovice, stanovenie potrebného času na prehriatie separátu na teplotu  70°C v celom jeho objeme.
 2. Stanovenie mikrobiologického profilu podstielacieho materiálu.
 3. Zabezpečenie vysokého komfortu dojníc (aj vďaka hygroskopickej vlastnosti  takto upraveného podstielacieho materiálu) a zlepšenia zdravotného stavu dojníc v nukleuse.

Základné výsledky výskumnej aktivity, ktoré sa očakávajú pri jej ukončení:

 1. Publikácie – vedecké (1) a odborné (5) články
 2. Metodický postup ošetrovania hnojovice pre zdravotne nezávadné podstielanie dojníc separátom garantujúcim zlepšenie welfare dojníc, obmedzenie výskytu mastitíd v stáde a produkciu kvalitného mlieka
 3. Vytvorenie podmienok pre realizáciu doktorandských prác

Aktivita č. 4

Názov: Vývoj a overenie nových štandardných operačných postupov pre minimalizáciu zdravotných rizík vo výžive vysoko produkčných kráv

Priemyselný výskum

Partner 3 – DEWEX,s.r.o. 

Základné míľniky výskumnej aktivity:

 1. identifikácia výskytu geneticky modifikovaných sójových bôbov a vedľajších krmív zo sójových bôbov (extrahované šroty, výlisky),
 2. identifikácia vzťahov medzi faktormi: živinové zloženie, fermentačné parametre, bachorová stráviteľnosť živín (OH, NDV, škrobu), bachorová degradovateľnosť NL a technológiou zberu, druhom/odrodou krmoviny, vegetačným štádiom, a lokalitou,
 3. identifikácia vzťahov medzi skupinami vzoriek na báze výživnej hodnoty v systéme frakcií sacharidov a bielkovín podľa CNCPS,
 4. návrh štandardného operačného postupu monitoring silážnej zrelosti krmovín
 5. návrh odbornej publikácie pre výrobnú prax o využívaní silážnych kukuríc, lucerien a tráv a o používaní bielkovinových krmív z geneticky nemodifikovaných sójových bôbov v kontexte nových prístupov a postupov v hodnotení výživnej hodnoty a využiteľnosti živín u prežúvavcov.

Základné výsledky výskumnej aktivity, ktoré sa očakávajú pri jej ukončení:

 1. databáza krmív pre zostavovanie a výpočet kŕmnych dávok so zohľadnením sacharidových a bielkovinových frakcií, bachorovej degradovateľnosti NL a stráviteľnosti NDV a jednoduchých sacharidov vrátane kinetiky,
 2. štandardný operačný postup monitoring silážnej zrelosti krmovín (kukurica a VRK) pre dosahovanie maximálnej kvalitatívnej úrovne z hľadiska výnosu stráviteľných ale aj využiteľných živín,
 3. odborná publikácia o výžive vysoko produkčných dojníc interpretujúca najnovšie poznatky z oblasti výživy prežúvavcov v prepojení na výsledky tejto aktivity

Aktivita č. 5

Názov: Využitie bioinformatickej infraštruktúry pre genetickú a genomickú analýzu

Nezávislý výskum a vývoj

Partner 4 – CVTI SR 

Základné míľniky výskumnej aktivity:

 1. príprava guideline dokumentu pre potreby projektových partnerov definujúceho štandardy pre formáty súborov, spôsob uloženia, kritéria a kvalitatívne parametre experimentálnych dát a potrebné sprievodné informácie  k jednotlivým dátam.
 2. zavedenie konceptu skladu dát pre optimálne využite pre potreby plnenia výskumných úloh
 3. zavedenie a optimalizácia ultravysokovýkonných analýz vstupných genomických dát
 4. priebežné bioinformatické spracovanie genomických dát od partnerov
 5. záverečné komparatívne spracovanie dát

Základné výsledky výskumnej aktivity, ktoré sa očakávajú pri jej ukončení:

 1. publikovanie výsledkov experimentov v najmenej 2 zahraničných odborných žurnáloch indexovaných vo Web of Science alebo databáze Scopus
 2. identifikácia kandidátnych genomických biomarkerov
 3. databáza experimentálnych primárnych dát s príslušnými metadátami

 

Zmluva o spolupráci NUKLEUS SPU

Zmluva o spolupráci NUKLEUS NPPC

KEDY ZBERAŤ KUKURICU NA SILÁŽ? …. názory a fakty ….